Packing Machine เครื่องแพ็คกล่อง/เครื่องขึ้นรูปกล่อง/ เครื่องปิดซีลกล่อง
เครื่องขึ้นรูปกล่องสินค้า เครื่องซีลกล่องสินค้า
Single standard auto carton sealer
เครื่องขึ้นรูปกล่องสินค้า เครื่องซีลกล่องสินค้า
Auto top fold carton sealer
เครื่องขึ้นรูปกล่องสินค้า เครื่องซีลกล่องสินค้า
Auto top fold carton sealer
เครื่องขึ้นรูปกล่องสินค้า Carton machine,erecter machine
Carton forming machine