top of page
ส่งงานFACOMรวม3เครื่อง_๒๐๑๑๑๗_170
ส่งงานFACOMรวม3เครื่อง_๒๐๑๑๑๗_133
ส่งงานFACOMรวม3เครื่อง_๒๐๑๑๑๗_155
ส่งงานFACOMรวม3เครื่อง_๒๐๑๑๑๗_166
ส่งงานFACOMรวม3เครื่อง_๒๐๑๑๑๗_131
ส่งงานFACOMรวม3เครื่อง_๒๐๑๑๑๗_71
ส่งงานFACOMรวม3เครื่อง_๒๐๑๑๑๗_14
285432
Packing Machine เครื่องแพ็คกล่อง/เครื่องขึ้นรูปกล่อง/ เครื่องปิดซีลกล่อง
เครื่องขึ้นรูปกล่องสินค้า เครื่องซีลกล่องสินค้า
Single standard auto carton sealer
เครื่องขึ้นรูปกล่องสินค้า เครื่องซีลกล่องสินค้า
Auto top fold carton sealer
เครื่องขึ้นรูปกล่องสินค้า เครื่องซีลกล่องสินค้า
Auto top fold carton sealer
เครื่องขึ้นรูปกล่อง
Carton forming machine
Jialong
bottom of page